Strona głównaO fundacjiStatut


Statut

STATUT
FUNDACJI CHARYTATYWNEJ „MORZE MIŁOŚCI”


Postanowienia ogólne

 

§ 1
1. Fundacja charytatywna pod nazwą „Morze Miłości”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
- Joannę Klimowicz
- ks. Krzysztofa Sendeckiego
- Danutę Woźniak
zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Romualda Okulicz w kancelarii notarialnej w Darłowie, ul. Powstańców Warszawskich 43, w dniu 24.05.2016 r. repertorium A nr 2526/2016 - działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40 z dnia 2016.01.11 j.t.) oraz niniejszego Statutu, uchwalonego przez Fundatora.
2. Fundacja jest katolicka i apolityczna.

 

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisu do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Darłowo.

 

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5
Fundacja może używać pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

 

§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 7
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 8
Organem zewnętrznym stanowiącym nadzór nad fundacją jest minister Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej.


Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 9
Celami Fundacji są:
1. Działalność charytatywna w zakresie rozwoju opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi oraz opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych.
2. Pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych Kościoła Katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju społeczeństwa polskiego.
3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia z rodzin niepełnych lub dysfunkcyjnych.
4. Budowa Pomnika Dziecka Utraconego i działania na rzecz rodzin po stracie dziecka.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.

 

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie funkcjonowania Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie (organizowanie balów, festynów, zbiórek i innych akcji na rzecz funkcjonowania placówki, wsparcie rodzin po stracie dorosłych dzieci).
2. Wspieranie duszpasterstw, parafii i różnego rodzaju organizacji kościelnych, wspieranie funkcjonowania i wyjazdów grupy liturgicznej służby ołtarza (Ministrantów) oraz pozostałych organizacji kościelnych, wspieranie remontów kościoła.
3. Finansową i materialną pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, promowanie inicjatyw dzieci na rzecz rozwoju edukacji i pomocy społecznej, stypendia dla zdolnych dzieci i młodzieży, współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie realizacji działań fundacji.
4. Zbieranie środków finansowych, powołanie komitetu honorowego budowy oraz budowę Pomnika Dziecka Utraconego w Darłowie, pomoc społeczną na rzecz osób, które doświadczyły poronienia, działania zmierzające do zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na sytuację tych osób, prowadzenie konsultacji ze środowiskiem medycznym w celu poprawy sytuacji kobiet roniących i ich rodzin w środowisku szpitalnym i w kontaktach z personelem medycznym. Udzielanie emocjonalnego wsparcia rodzicom po poronieniu i ich rodzinom. Prowadzenia działań informacyjnych o poronieniu i jego skutkach w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym.
5. Działania na rzecz osób z chorobami nowotworowymi, wspieranie leczenia, wsparcie rodzin.

 

§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, przekazany przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 13
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, w tym z festynów i bali charytatywnych,
4. loterii i aukcji, również internetowych
5. majątku Fundacji.

 

§ 14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 15
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

§ 16
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

§ 17
Przychód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

§ 18
Fundacja nie ma prawa:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Organy Fundacji.

 

§ 19
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji

 

§ 20
Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

§ 21
Członkiem organów Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 4 członków i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora.
2. Fundator może zostać członkiem zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
3. Fundator może powołać Wiceprezesów oraz Skarbnika.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
9. Z wyjątkiem przewidzianym w § 17 członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

§ 24
1. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Rady.
2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołuje na czas nieoznaczony Fundator.
3. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.
4. Na posiedzenia, o których mowa w ust 3, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§ 25
1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do uprawnień Rada Fundacji w szczególności należy:
a)kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów,
b) kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem,
c) przedkładanie Zarządowi swojego stanowisk.